นโยบายการคืนเงิน

                   บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ ในการใช้บริการ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะรับผิดชอบค่าเสียหายโดยตรง และค่าเสียหายตามปกติที่เกิดกับผู้ประกอบการ โดยจำนวนความรับผิดสูงสุดของ บริษัทจะจำกัดที่จำนวนค่าบริการรายเดือนที่ลูกค้าได้ชำระในการใช้บริการ Connect Me เฉพาะในเดือนที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น

Scroll to Top