เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

           ก. ผู้ประกอบการ รวมถึงสมาชิกของผู้ประกอบการ จะต้องลงทะเบียนขอใช้บริการและปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการตามที่บริษัทกำหนด และผู้ประกอบการยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิกำหนดหรือเพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการลงทะเบียนขอใช้บริการดังกล่าวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
          ข.ผู้ประกอบการจะต้องปกป้องความปลอดภัยของการเข้าใช้งานบริการ Connect Me รวมถึงต้องเก็บรักษาข้อมูลใดๆ ที่ใช้สำหรับการทำรายการหรือเข้าใช้บริการไว้ในที่ปลอดภัย และถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ประกอบการเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการตกลงยอมรับความเสี่ยง และ/หรือ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการโดยผ่านทาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือการสูญหาย หรือถูกปลอม หรือถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ของรายการหรือข้อมูลหรือเอกสาร ซึ่งมิใช่ความผิดที่เกิดจากบริษัท และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดบกพร่องหรือความไม่ปลอดภัยของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลดังกล่าวต้องเสียหายโดยความผิดของผู้ประกอบการเอง

          ค. ผู้ประกอบการจะต้องใช้บริการ Connect Me โดยไม่สุ่มเสี่ยง หรือเล็งเห็นผล หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ บริษัทอาจยกเลิกข้อตกลงตามใบสมัครนี้ สำหรับการใช้บริการ Connect Me ได้ทันที โดยมิพักจำต้องเตือนเสียก่อนการยกเลิก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และบริษัท ไม่จำต้องมีความรับผิดต่อลูกค้าในการยกเลิกบริการ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอย่างไรก็ตาม
          ง. บริษัทอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้บริการ Connect Me ฉบับนี้ได้ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ ในกรณีที่ผู้ประกอบการยังคงใช้บริการ Connect Me ต่อไปหลังจากที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้บริการ Connect Me ฉบับนี้ จะถือว่าผู้ประกอบการเห็นชอบข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น รวมถึงบริษัทไม่จำต้องมีความรับผิดต่อลูกค้าในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอย่างไรก็ตาม 
          จ.บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ ในการใช้บริการ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะรับผิดชอบค่าเสียหายโดยตรง และค่าเสียหายตามปกติที่เกิดกับผู้ประกอบการ โดยจำนวนความรับผิดสูงสุดของ บริษัทจะจำกัดที่จำนวนค่าบริการรายเดือนที่ลูกค้าได้ชำระในการใช้บริการ Connect Me เฉพาะในเดือนที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น 
          ฉ. บริษัทอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการ Connect Me ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แตกต่างไปจากเดิม ทั้งนี้บริษัทอาจแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยตรง หรือประกาศโฆษณาให้ทราบโดยทั่วกัน ให้ถือว่าผู้ประกอบการได้ยินยอมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริการ Connect Me นั้นแล้ว และ บริษัทไม่จำต้องมีความรับผิดต่อผู้ประกอบการในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริการดังกล่าวแต่อย่างใด
           ช. บริษัทสามารถที่จะเข้าทำการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ประกอบการได้ กรณีที่ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ประกอบการมีการใช้งานผิดปกติ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทสามารถที่จะดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการรายอื่น โดยผู้ประกอบการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทไม่ได้
           ซ. ผู้ประกอบการจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรุกล้ำ ล่วงละเมิด หรือเข้าถึงซึ่งรหัสฐานข้อมูลของระบบปฏิบัติการ Connect Me เพื่อแก้ไข หรือดัดแปลงระบบปฏิบัติการ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท การกระทำใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบปฏิบัติการ Connect Me ดังกล่าว ผู้ประกอบการอาจต้องรับผิดตามกฎหมายในอัตราโทษสูงสุด
          ฌ. บริษัท ไม่จำต้องรับผิดต่อการยกเลิก การเปลี่ยนแปลง ความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือการกำหนดเงื่อนไขขึ้นใหม่ ของบริการเสริมอื่นใดนั้น ซึ่งเปิดให้เข้าถึง หรือใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากผู้ให้บริการเสริมนั้น ในทุกกรณี

Scroll to Top