นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ประกอบการจะต้องปกป้องความปลอดภัยของการเข้าใช้งานบริการ Connect Me รวมถึงต้องเก็บรักษาข้อมูลใดๆ ที่ใช้สำหรับการทำรายการหรือเข้าใช้บริการไว้ในที่ปลอดภัย และถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ประกอบการเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการตกลงยอมรับความเสี่ยง และ/หรือ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการโดยผ่านทาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือการสูญหาย หรือถูกปลอม หรือถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ของรายการหรือข้อมูลหรือเอกสาร ซึ่งมิใช่ความผิดที่เกิดจากบริษัท และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดบกพร่องหรือความไม่ปลอดภัยของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลดังกล่าวต้องเสียหายโดยความผิดของผู้ประกอบการเอง

Scroll to Top