นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

                   บรรดาข้อมูลซึ่งอยู่ในระบบบริการ Connect me ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกอบการ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ ที่จะเก็บรักษา หรือสํารองข้อมูลเพื่อตนเอง และเมื่อบริการ Connect me จะต้องเลิกกันด้วยประการใดก็ตาม บรรดาข้อมูลซึ่งอยู่ในระบบบริการ Connect me จะยังคงสถานะการรอต่อไปอีก 3 เดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถร้องขอเพื่อเข้าสำรองข้อมูล โดยเสียค่าตอบแทนตามระยะเวลา และ ตามอัตราส่วนของค่าบริการเต็มจำนวน แต่รวมแล้วไม่เกินระยะเวลา 1 เดือน หลังจากนั้นข้อมูลในระบบ จะหายโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้อีก

                    ทั้งนี้ผู้ประกอบการไม่อาจที่จะใช้สิทธิเรียกร้องเอาบรรดาข้อมูลใน ระบบบริการ Connect me ภายหลังจากการยกเลิกใบสมัครนี้ได้เมื่อพ้นกำหนด 3 เดือนดังกล่าว

Scroll to Top